Καταστατικό Συλλόγου

         Καταστατικό του σωματείου με την επωνυμία

          «Ελληνικός Σύλλογος Πάτσγουωρκ»

 Άρθρο 1°

 Σύσταση και Έδρα

1). Ιδρύεται Σύλλογος με την επωνυμία «Ελληνικός Σύλλογος Πάτσγουωρκ». Η επωνυμία με την οποία θα εμφαίνεται στο εξωτερικό, είναι «Hellenic quilting guild».

2). Έδρα του Συλλόγου ορίζεται n Αθήνα, (Πουλοπούλου 30, Θησείο). Ο Σύλλογος μπορεί να ιδρύει γραφεία και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας και του εξωτερικού.

 

Αρθρο

 Σκοπός

Σκοποί του Συλλόγου είναι:

1). Η καλλιέργεια σχέσεων επικοινωνίας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του Συλλόγου.

2). Η προώθηση τεχνικών χειροτεχνίας και ειδικότερα των τεχνικών  πάτσγουωρκ, quilting, και συναφών τεχνικών στην Ελλάδα.

Ο όρος «πατσγουωρκ», αναφέρεται στην μέθοδο με την οποία κατασκευάζεται μια οποιαδήποτε υφασμάτινη δημιουργία, με την συρραφή μικρών πολύχρωμων, κατά κύριο λόγο, κομματιών υφάσματος, (ρεταλιών), σε τρόπο ώστε με την συρραφή τους, να αποτελέσουν σε ενιαίο σύνολο, την νέα, οποιασδήποτε μορφής και χρήσης υφασμάτινη δημιουργία, (πάπλωμα, χαλί, ρούχο, διακοσμητική επιτοίχια δημιουργία κ.ο.κ.).

Ο όρος quilting, αναφέρεται στο γνωστό «καπιτονάρισμα», την  επικόλληση δηλαδή επάνω σε ένα ύφασμα, μιας στρώσης αφρώδους υφασμάτινου υλικού, (βάτας), και στην συνέχεια την επικάλυψή τους με άλλο ύφασμα, ώστε να δημιουργηθεί, με μέθοδο «σάντουϊτς», το τελικό προϊόν, που θα έχει κάποιο όγκο, ανάλογα με την κατασκευή που επιδιώκουμε, όπως π.χ. πάπλωμα, ελαφριά κουβέρτα, διάφορα υφασμάτινα καλύμματα  κλπ.

Περαιτέρω, στους σκοπούς του συλλόγου περιλαμβάνονται και τα εξής:

3). Η διενέργεια κάθε είδους εκδηλώσεων που προάγουν τις παραπάνω τεχνικές.

4). Η διερεύνηση στους χώρους τήρησης της Ελληνικής λαϊκής παράδοσης της ενδεχόμενης ύπαρξης κειμηλίων που έχουν σχέση με τις τεχνικές αυτές.

5). Η συνεργασία με ιδιωτικούς, δημοτικούς, κρατικούς ή ευρωπαϊκούς φορείς σε θέματα που έχουν σχέση με τις δραστηριότητες του Συλλόγου.

6). Η διενέργεια φιλανθρωπικών εκδηλώσεων.

7). Η πώληση με λαχειοφόρες αγορές του ν. 5101/1931 καθώς και με ανοικτές δημοπρασίες του άρθρου 199 του Αστικού Κώδικα αντικειμένων, με στόχο τη χρηματοδότηση των σκοπών του Συλλόγου.

8). Η ενημέρωση της κοινής γνώμης για σχετικά θέματα.

 

Άρθρο 3°

Μέσα Πραγματοποίησης Σκοπών

Ο σύλλογος επιδιώκει την πραγματοποίηση των σκοπών του με κάθε νόμιμο μέσο και κυρίως:

1). Οργανώνοντας γραφεία και λέσχες για τη διευκόλυνση της επικοινωνίας των μελών.

2). Οργανώνοντας ομιλίες, σεμινάρια, διαλέξεις διαφωτιστικού περιεχομένου, εκθέσεις, ψυχαγωγικές εκδηλώσεις.

3). Εκδίδοντας ενημερωτικό περιοδικό.

4). Πραγματοποιώντας μελέτες και ενεργώντας ό,τι επιβάλλεται για τη σύνδεση των τεχνικών αυτών με την Ελληνική παράδοση.

5). Ενεργώντας τις επιβαλλόμενες συνεργασίες με ευρύτερες ενώσεις και τις κρατικές Αρχές, για την προώθηση των σκοπών του.

6). Οποιοσδήποτε άμεσος ή έμμεσος σκοπός του συλλόγου που έχει πολιτικά κίνητρα ή κίνητρα που επιδιώκουν συνεργασία με άλλες ενώσεις προσώπων, που επιδιώκουν πολιτικούς σκοπούς, απαγορεύεται.

 

Άρθρο 4°

Μέλη

1). Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε :

  • Τακτικά: Είναι τα μέλη που πληρώνουν τακτικά την ετήσια συνδρομή τους.
  • Επίτιμα: Είναι πρόσωπα που έχουν προσφέρει στο παρελθόν εξαιρετικές υπηρεσίες στο πλαίσιο των σκοπών του συλλόγου. Η ανάδειξη των επίτιμων μελών προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου ή τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον των τακτικών μελών του και αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

2). Τα μέλη του συλλόγου πρέπει να έχουν ικανότητα για δικαιοπραξία.

3). Κάθε εγγραφή, πέραν των ιδρυτικών μελών, αποφασίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του συλλόγου, μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου.

 

Άρθρο

Δικαιώματα και υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη του συλλόγου δικαιούνται:

α. Να μετέχουν ισότιμα στις Γενικές Συνελεύσεις με την προϋπόθεση να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο,

β. Να εκφράζουν τις απόψεις τους με ψήφο.

γ. Να εκλέγουν τα αιρετά μέλη των οργάνων του συλλόγου.

δ. Να εκλέγονται μεταξύ των αιρετών μελών των οργάνων του Συλλόγου.

ε. Οι ψηφοφορίες για όλα τα θέματα του συλλόγου, που απαιτούν απόφαση με ψήφο, μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά. Διευκρινίζεται ότι σε κάθε ψηφοφορία, όσα μέλη τυχαίνει να απουσιάζουν από την έδρα του συλλόγου ή για οποιοδήποτε λόγο εμποδίζονται να προσέλθουν για να ψηφίσουν στα γραφεία του, δικαιούνται να ψηφίσουν ηλεκτρονικά.

Σημείωση : Τα επίτιμα μέλη του συλλόγου όταν μετέχουν σης συνεδριάσεις των Γενικών Συνελεύσεων στερούνται δικαιώματος ψήφου, καθώς επίσης και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

 

2). Τα μέλη του συλλόγου οφείλουν:

α. Να συντελούν στην εκπλήρωση των σκοπών του συλλόγου,

β. Να παρίστανται στις συνεδριάσεις του συλλόγου,

γ. Να συμμετέχουν στις ενέργειες του συλλόγου.

δ. Να καταβάλλουν τη χρηματική τους συνδρομή, η οποία ανέρχεται στο ποσό των δέκα πέντε (15) ευρώ ετησίως, δυναμένου του Δ.Σ. να αυξάνει ή να μειώνει το ποσό αυτό, αν το κρίνει σκόπιμο.

Σημείωση : Τα επίτιμα μέλη δεν υποβάλλονται σε καμία οικονομική επιβάρυνση, έχουν όμως τη δυνατότητα να κάνουν δωρεές,

ε. Να επιδεικνύουν μεταξύ τους συναδελφική συμπεριφορά και αλληλεγγύη,

στ. Να συμμορφώνονται με την νομοθεσία που αφορά τα σωματεία και τις διατάξεις του καταστατικού, τις αρχές του συλλόγου και τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

3). Τα μέλη του συλλόγου απαγορεύεται να χρησιμοποιούν το Σύλλογο για την προώθηση των ατομικών τους συμφερόντων.

4). Κάθε παράβαση των διατάξεων του νόμου που αφορά τα σωματεία, καθώς και των διατάξεων αυτού του καταστατικού, επισύρει τον πειθαρχικό έλεγχο των υπευθύνων,

 

Άρθρο 6°

Πειθαρχικός έλεγχος

1). Ο πειθαρχικός έλεγχος, ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και σε εξαιρετική περίπτωση, κατά την κρίση του, από την Γενική Συνέλευση των μελών και συνίσταται:

α. Στην επίπληξη.

β. Στην προσωρινή αποβολή από το Σύλλογο νια χρονικό διάστημα μέχρι ενός έτους,

γ. Στην οριστική του διαγραφή από το Σύλλογο.

2). Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εξαιρείται, αν με το πρόσωπο που κρίνεται :

α. Συνδέεται με συγγένεια μέχρι τέταρτου βαθμού.

β. Έχει ζητηθεί η εξαίρεση του και συναινέσει το Διοικητικό Συμβούλιο.

3). Εναντίον της αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου για επιβολή κυρώσεων, χωρεί εντός δύο (2) μηνών, προσφυγή ενώπιον της Γενικής Συνελεύσεως.

4). Οι αποφάσεις που αφορούν την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

 

Άρθρο 7°

Πόροι του συλλόγου

Δεδομένου ότι ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, πόροι του θεωρούνται:

α. Οι τακτικές ετήσιες συνδρομές των μελών.

β. Οι έκτακτες συνδρομές των μελών.

γ.Τα έσοδα από τις εκδηλώσεις και την εν γένει οικονομική δραστηριότητα του Συλλόγου.

δ. Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες προς το Σύλλογο.

Ο Σύλλογος δέχεται επίσης οποιαδήποτε πρόσθετη εισφορά μέλους του ή μη, εφόσον αυτή δεν συνεπάγεται δέσμευση στη λειτουργία και τις διατάξεις του Καταστατικού του Συλλόγου.

 

Άρθρο 8°

 Οικονομική Διαχείριση

1). Η διαχείριση των οικονομικών του Συλλόγου, ενεργείται με βάση τον προϋπολογισμό εσόδων και εξόδων, που συντάσσεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και εγκρίνεται από την Γενική Συνέλευση, κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο κάθε έτους, ισχύει δε από της 1ης Ιανουαρίου μέχρι 31ης Δεκεμβρίου του επόμενου έτους.

2). Μέχρι να εγκριθεί ο προϋπολογισμός του νέου έτους, οι εισπράξεις και πληρωμές μπορεί να γίνονται με βάση τον προϋπολογισμό του προηγούμενου έτους.

3). Ο ισολογισμός και απολογισμός κάθε έτους, καθώς και η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλονται υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη λήξη του οικονομικού έτους.

4). Οι πόροι εισπράττονται, αφού εκδοθεί για κάθε περίπτωση διπλότυπο γραμματίου είσπραξης, σφραγισμένο με την σφραγίδα του Συλλόγου και υπογεγραμμένο από τον Ταμία και τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Άρθρο 9°

 Όργανα του Συλλόγου

α. Γενική Συνέλευση των μελών αυτού.

β. Το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού.

γ. Η Επιτροπή Ελέγχου του Ταμείου.

 

 

Άρθρο 10°

Γ ενική Συνέλευση

1). Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του συλλόγου και μέσω αυτής εκδηλώνεται η θέληση των  μελών.

2). Απαρτίζεται από τα παρόντα μέλη του συλλόγου, τα οποία πριν την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης εκλέγουν τον πρόεδρο και τον γραμματέα της.

3). Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μια (1) φορά το χρόνο, κατά προτίμηση μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, έκτακτα δε όταν το ζητήσει το Διοικητικό Συμβούλιο. Η α’ γενική συνέλευση προκαλείται από την προσωρινή διοίκηση μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών από την δημοσίευση της εγκριτικής του συλλόγου δικαστικής απόφασης.

4). Τη σύγκληση της Γενικής Συνελεύσεως μπορεί να ζητήσουν και τα τακτικά μέλη του συλλόγου, με έγγραφη αίτηση του ενός πέμπτου (1/5) των μελών, καθώς επίσης η Ελεγκτική Επιτροπή σε περίπτωση διαχειριστικής ανωμαλίας. Η αίτηση περί συγκλήσεως απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο και πρέπει να αναφέρει τα θέματα που θα συζητηθούν. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να συγκαλέσει τη Γενική Συνέλευση μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Σε περίπτωση αδράνειας ή αρνήσεως της σύγκληση αποφασίζει το Δικαστήριο.

5). Τα τακτικά μέλη καλούνται στην Γενική Συνέλευση με ατομικές προσκλήσεις, που υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου, δέκα (10) τουλάχιστον μέρες νωρίτερα, χωρίς να αποκλείονται άλλοι πρόσφοροι τρόποι ώστε να υπάρχει δημοσιότητα και να λαμβάνουν γνώση τα μέλη του Συλλόγου.

6). Όλες οι προσκλήσεις για την συμμετοχή των μελών, τακτικών και επίτιμων, της Γ.Σ. μπορούν να στέλνονται και ηλεκτρονικά.

7). Τα επίτιμα μέλη, καλούνται με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο.

8). Στην πρόσκληση γίνεται μνεία των θεμάτων ημερήσιας διάταξης καθώς επίσης του χρόνου και του τόπου σύγκλησης της Γενικής Συνέλευσης.

9). Στη Γενική Συνέλευση συζητούνται θέματα που αναφέρονται αποκλειστικά στην πρόσκληση. Αυτά ορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου είτε οίκοθεν είτε εφόσον προταθούν από το ένα πέμπτο (1/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών και μάλιστα δέκα μέρες πριν από την συζήτηση.

10). Απόφαση μπορεί να ληφθεί και χωρίς συνέλευση των μελών, εάν όλα ανεξαιρέτως τα μέλη του Συλλόγου δηλώσουν εγγράφως ή ηλεκτρονικά, την συναίνεσή τους σε συγκεκριμένη πρόταση.

 

Άρθρο 11°

 Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης

1). Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία αν παρίσταται το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων τακτικών μελών, συμπεριλαμβανομένων και των με ηλεκτρονική δήλωση συμμετεχόντων.

Εάν κατά την πρώτη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συνέρχεται νέα επαναληπτική με τα ίδια ακριβώς θέματα μετά από επτά (7) τουλάχιστον ημέρες και βρίσκεται σε απαρτία εάν παρίστανται τα δύο πέμπτα (2/5) των μελών στον ίδιο χώρο που είχε συγκληθεί η αρχική Γενική Συνέλευση.

Εάν και κατά τη δεύτερη Συνέλευση δεν σχηματισθεί απαρτία, συνέρχεται νέα Συνέλευση που συνεδριάζει σε πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και βρίσκεται σε απαρτία εάν παραστούν δέκα (10) μέλη.

2). Οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των συμμετεχόντων μελών, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό, με φανερή ψηφοφορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της Συνέλευσης.

3). Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών, που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, σε εκλογή οργάνων του Συλλόγου, σε θέματα εμπιστοσύνης, σε έγκριση λογοδοσίας, ή σε προσωπικά θέματα, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

4). Κατά την διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, παρίστανται μόνο τα τακτικά μέλη.

5). Τα πρακτικά των συνεδριάσεων υπογράφονται από τον πρόεδρο και το γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης και παραδίδονται στο  γραμματέα του συλλόγου για φύλαξη.

 

Άρθρο 12°

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευση

1). Η Γενική Συνέλευση, όταν συνεδριάζει, συζητεί θέματα που φέρονται ενώπιον της για συζήτηση.

2). Θέματα που απορρίπτονται από την Γενική Συνέλευση, μπορεί να επανασυζητηθούν.

3). Θέματα που συζητούνται αποκλειστικά στη Γενική Συνέλευση είναι:

α).  Έγκριση του οικονομικού προϋπολογισμού, ισολογισμού, απολογισμού.

β).  Απολογισμός του έργου του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τη λήξη κάθε έτους.

γ). Η έγκριση δαπάνης ποσού μεγαλύτερου από τρεις χιλιάδες (3.000,00) ευρώ.

δ). Ο προσδιορισμός του ύψους της ημερήσιας αποζημίωσης, νια ημεραργίες και έξοδα παράστασης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε). Η αποδοχή κληρονομιών, κληροδοσιών, υπό τρόπο δωρεών.

στ).Η εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

ζ). Η εκλογή μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

η). Η εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής, όταν διενεργούνται εκλογές,

θ).Η εποπτεία και ο έλεγχος της διοίκησης του συλλόγου.

ι). Η παύση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, για σπουδαίο λόγο ή βαριά παράβαση καθηκόντων ή ανικανότητα

ια). Οι προσφυγές κατά των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιβ). Η άσκηση πειθαρχικού ελέγχου κατά των μελών του Συλλόγου.

ιγ). Η επιβολή εκτάκτων εισφορών.

ιδ). Η απόφαση για προσχώρηση σε ενώσεις ημεδαπές ή ξένες ευρύτερης εκτάσεως.

ιε). Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου.

ιστ). Η έγκριση εσωτερικών κανονισμών.

Ιζ). Η αναστολή των εργασιών του Συλλόγου.

ιη). Η διάλυση του Συλλόγου.

 

Άρθρο 13°

Διοικητικό Συμβούλιο

1). Ο Σύλλογος διοικείται από πενταμελές (5) Διοικητικό Συμβούλιο, που απαρτίζεται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο, τον γραμματέα, τον ταμία και ένα (1) σύμβουλο που είναι όλοι άμισθοι και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση των μελών του συλλόγου μεταξύ των μελών, με τρεις (3) αναπληρωτές τους.

2). Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, διαρκεί τρία (3) έτη.

3). Η ιδιότητα του προέδρου, αντιπροέδρου καθώς και του γραμματέα και του ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

4). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι αλληλεγγύως υπεύθυνα για την πορεία των εργασιών του Συλλόγου, εκτός αν παρέστησαν κατά την λήψη συγκεκριμένης αποφάσεως και διαφώνησαν και η διαφωνία τους αυτή καταχωρήθηκε στα πρακτικά.

5). Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια (1) φορά τον μήνα, εκτάκτως δε, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν εγγράφως τρία (3) μέλη του. Βρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. (Οι προσκλήσεις και τα αιτήματα για συνεδρίαση του Δ.Σ. γίνονται και ηλεκτρονικά).

6).Οι συνεδριάσεις είναι δυνατόν να γίνουν και με μορφή τηλεδιάσκεψης, ή ηλεκτρονικά.

7). Τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνουν κατά σειρά, ο αντιπρόεδρος ή ο πρεσβύτερος από τους συμβούλους.

8).Οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων μελών και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

9). Σε περίπτωση που συζητηθεί θέμα, που αφορά μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, αυτό καλείται μεν κανονικά, αλλά δεν συμμετέχει στην συνεδρίαση.

10). Για κάθε συνεδρίαση τα μέλη ειδοποιούνται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες νωρίτερα με έγγραφες ή ηλεκτρονικές προσκλήσεις που αναφέρουν και τα θέματα ημερησίας διατάξεως.

11). Σε τελείως έκτακτες περιπτώσεις τα μέλη καλούνται και κατά την ίδια ημέρα της συνεδριάσεως με οποιοδήποτε μέσο.

12). Κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο δεν συγκαλούνται τακτικές συνεδριάσεις.

13). Μέλος που δεν προσέρχεται σε τρεις (3) συνεχείς τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις, θεωρείται ότι έχει παραιτηθεί, εκτός εάν κωλύεται για λόγους σοβαρούς και το κώλυμα γνωστοποιείται έγκαιρα στον Πρόεδρο.

14). Σε περίπτωση που παραιτηθούν τέσσερα (4) από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, μαζί με τους αναπληρωματικούς, τη διοίκηση του Συλλόγου αναλαμβάνει προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή και διενεργούνται αρχαιρεσίες.

15). Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, δεν επιτρέπεται να είναι υπάλληλοι του Συλλόγου, ούτε να συμβάλλονται με αντάλλαγμα, με αμοιβή ή με κέρδος γενικά.

16). Κάθε θέση του Διοικητικού Συμβουλίου κενούμενη, πληρούται από τον πρώτο επιλαχόντα.

 

Άρθρο 14°

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο:

α. Διοικεί το Σύλλογο.

β. Ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του συλλόγου και σε περίπτωση που αδυνατεί, τον έλεγχο αυτό τον ασκεί η Γενική Συνέλευση.

γ. Αποφασίζει την εγγραφή των μελών, καθώς και την διαγραφή τους.

δ. Δια του προέδρου και του γραμματέα συγκαλεί τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνελεύσεως.

ε. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

στ. Αποφασίζει για την αναπλήρωση των μελών του.

ζ. Έχει την επιμέλεια της τήρησης των διατάξεων του Καταστατικού.

η. Ενημερώνει σύμφωνα με τον νόμο τις κρατικές Αρχές, για θέματα που οι νόμοι επιβάλλουν.

θ. Διορίζει από τα μέλη του συλλόγου επιτροπές, για την αντιμετώπιση θεμάτων του συλλόγου.

ι. Διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου.

ια. Αποφασίζει την διάθεση των δαπανών για την πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου.

ιβ. Προσδιορίζει και ιεραρχεί τα θέματα που υλοποιεί ο σύλλογος.

ιγ. Καθορίζει το ύψος της αξίας για την εγγραφή των μελών του συλλόγου, καθώς και τις έκτακτες εισφορές.

ιδ. Αποφασίζει για την εκπροσώπηση του συλλόγου ενώπιον τρίτων και των κρατικών αρχών.

ιε. Διορίζει νομικό σύμβουλο του συλλόγου ή άλλους επιστημονικούς ή τεχνικούς συμβούλους.

ιστ. Διορίζει υπαλλήλους για τα γραφεία του συλλόγου και συνάπτει συμβάσεις με πρόσωπα που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο σύλλογο και δεν συνδέονται με τα γραφεία του.

ιζ. Διοργανώνει σεμινάρια και επιμορφωτικές διαλέξεις.

ιη. Ιδρύει γραφεία και εκτός της έδρας του συλλόγου.

ιθ. Μεριμνά για την έκδοση περιοδικού ενημερωτικού εντύπου.

κ. Αποφασίζει για τις κάθε είδους εκδηλώσεις.

κα. Προτείνει τα επίτιμα μέλη του συλλόγου στην Γενική Συνέλευση.

κβ. Τα μέλη του, εκπροσωπούν το σύλλογο στις εκδηλώσεις εξωτερικού διαδοχικά, αρχής γενομένης από τον πρόεδρο, (εξαιρούνται τα αναπληρωματικά μέλη). Εάν κάποιο από τα μέλη, δεν επιθυμεί να ταξιδέψει στο εξωτερικό, την εκπροσώπηση αναλαμβάνει το επόμενο στη σειρά μέλος. Η εκπροσώπηση στο εσωτερικό γίνεται από τον πρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος, από τον αναπληρωτή του, όπως αυτός έχει οριστεί από το Δ.Σ.

κγ. Καθορίζει τις αρμοδιότητες του αντιπροέδρου.

κδ. Επιλαμβάνεται κάθε θέματος που σχετίζεται με το σύλλογο.

 

Άρθρο 15°

Αρμοδιότητες προέδρου.

1). Ο πρόεδρος :

α. Συγκαλεί μαζί με τον γραμματέα, το Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των μελών, σε τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις.

β. Φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης των μελών.

γ. Εκπροσωπεί το Σύλλογο ενώπιον των τρίτων ή των κρατικών αρχών, εκτός εάν για συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίζει διαφορετικά το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση που πρόκειται για εκπροσώπηση στο εξωτερικό, ισχύει ό,τι αναφέρεται στην παράγραφο κβ του άρθρου 14.

δ. Συνομολογεί και υπογράφει συμβάσεις, εκτελώντας αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

ε. Υπογράφει την αλληλογραφία του συλλόγου, μαζί με τον  γραμματέα.

στ. Παρακολουθεί και ελέγχει τα οικονομικά του συλλόγου.

ζ. Υπογράφει με τον ταμία τα εντάλματα πληρωμών και τις επιταγές.

η. Ελέγχει τα βιβλία του ταμείου.

θ. Καλεί την Ελεγκτική Επιτροπή για έλεγχο των οικονομικών του συλλόγου.

 

Άρθρο 16° 

Αρμοδιότητες αντιπροέδρου

Οι αρμοδιότητές του αποφασίζονται από το Δ.Σ.

 

Άρθρο 17°

Αρμοδιότητες Γραμματέα

  1. 1. Ο γραμματέας :

α. Έχει την ευθύνη της γραμματείας του Συλλόγου.

β. Φροντίζει για την αλληλογραφία του συλλόγου, υπογράφοντας μαζί με τον πρόεδρο.

γ. Τηρεί τα πρακτικά συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

δ. Τηρεί τη σφραγίδα του Συλλόγου και σφραγίζει τα έγγραφα.

ε. Συνεργάζεται με τα όργανα του συλλόγου και παρέχει σε αυτά κάθε απαιτούμενο στοιχείο.

στ. Φυλάσσει τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς επίσης τις εκθέσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ζ. Είναι συνυπεύθυνος με τον πρόεδρο για την ακριβή τήρηση των Βιβλίων και στοιχείων του συλλόγου.

 

Άρθρο 18°

Αρμοδιότητες Ταμία

  1. Ο ταμίας:

α. Έχει την διαχείριση των οικονομικών του συλλόγου.

β. Ενεργεί πληρωμές και εισπράξεις, βάσει ενταλμάτων πληρωμής και γραμματίων εισπράξεως, που υπογράφονται από τον πρόεδρο.

γ. Κινεί τον τραπεζικό λογαριασμό, που τηρεί ο σύλλογος.

δ. Θέτει στη διάθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, της Γενικής Συνελεύσεως, του προέδρου, κάθε στοιχείο που αφορά την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

ε. Τηρεί τα Βιβλία που ορίζει ο νόμος και το καταστατικό και είναι συνυπεύθυνος με τον πρόεδρο για την οικονομική κατάσταση του συλλόγου.

στ. Υποβάλλει κάθε τρίμηνο συνοπτική περιγραφή της κατάστασης των οικονομικών του συλλόγου, στο Διοικητικό Συμβούλιο.

 

 

Άρθρο 19°

Εκλογή αιρετών μελών του συλλόγου.

Όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, μέσα σε προθεσμία που ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο, υπό τον όρο να έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το σύλλογο.

1). Η αίτηση υποψηφιότητας που υποβάλλεται μόνο από τακτικά μέλη, πρέπει να συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου που να δηλώνει σε αυτή ότι δεν τελεί σε στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων, ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή ατιμωτικό πλημμέλημα, που σχετίζεται με την δραστηριότητα, που αναφέρεται στο Καταστατικό αυτό.

2). Τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά και ξεχωριστά για το Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή, γνωστοποιούνται έγκαιρα στα μέλη, καταχωρούνται δε στο ίδιο ή διαφορετικό ψηφοδέλτιο κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3). Με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του συλλόγου εκλέγουν τα αιρετά μέλη, σημειώνοντας στο αριστερό του ονόματος – με σταυρό – τα πρόσωπα της προτιμήσεως τους, πέντε (5) για το Διοικητικό Συμβούλιο και δύο (2) για την Ελεγκτική Επιτροπή, κατά ανώτατο όριο.

4). Επιτυχόντες ανακηρύσσονται αυτοί, που με την σειρά έχουν πάρει περισσότερες ψήφους. Οι πέντε (5) από αυτούς αποτελούν το Διοικητικό Συμβούλιο και οι επόμενοι τρεις, (3), είναι αναπληρωματικά μέλη, επίσης οι δύο (2) πρώτοι από τον πίνακα της Ελεγκτικής Επιτροπής αποτελούν τα τακτικά της μέλη και οι επόμενοι δύο, (2), τα αναπληρωματικά.

5). Σε περίπτωση ισοψηφίας, αυτός που θα επιλεγεί, αναδεικνύεται με κλήρωση, που γίνεται ανάμεσα σε αυτούς που ισοψήφησαν.

6). Όσοι εκλέγονται για το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτούνται σε σώμα και κατανέμουν μεταξύ τους τις αρμοδιότητες, που αναφέρονται στην παράγραφο I του άρθρου 15, προκειμένου να αναλάβουν τη διοίκηση του συλλόγου. Τόσο η υποβολή αιτήσεων για υποψηφιότητα για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, όσο και η ψηφοφορία, μπορούν να γίνονται και ηλεκτρονικά.

 

Άρθρο 20°

Ελεγκτική Επιτροπή

1). Η Ελεγκτική Επιτροπή, εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση των μελών μαζί με το Διοικητικό Συμβούλιο και αποτελείται από δύο μέλη και δύο αναπληρωτές τους.

2). Η Ελεγκτική Επιτροπή, ελέγχει την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου και συντάσσει σχετική έκθεση, που τη θέτει υπόψη της Γενικής Συνέλευσης των μελών, το αργότερο δύο (2) μήνες μετά από την λήξη κάθε οικονομικού έτους.

3). Ο έλεγχος αυτός, ενεργείται μετά από παραγγελία απο το ΔΣ ή την ΓΣ ή αυτεπάγγελτα, οποτεδήποτε. Υποχρεωτικά ενεργείται έλεγχος πάντοτε κατά την λήξη του οικονομικού έτους, προκειμένου με σχετική έκθεση που ανακοινώνεται στα μέλη του συλλόγου, πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, να τεθούν υπόψη του συλλόγου τα πορίσματα.

4). Η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση διαχειριστικών ανωμαλιών, με έγγραφο που απευθύνεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, ζητεί την σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, προκειμένου να θέσει υπόψη της τα πορίσματα.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, στην περίπτωση αυτή, οφείλει να συγκαλέσει Γενική Συνέλευση εντός είκοσι (20) ημερών.

 

Άρθρο 21

Αποζημίωση μελών διοικήσεως

1). Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να παρέχουν υπηρεσίες στο σύλλογο, με σχέση εξαρτημένης εργασίας ή εργολαβίας ή να συνάπτουν με τον Σύλλογο συμβάσεις, που συνεπάγονται λήψη ανταλλάγματος.

2). Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία τριών πέμπτων, (3/5), μπορεί να συνάψει σύμβαση εργολαβίας ή παροχής υπηρεσιών με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Το ενδιαφερόμενο μέλος, δεν παρίσταται κατά την συζήτηση και για την λήψη της απόφασης επί του θέματος, λαμβάνεται υπόψη η ψήφος του, σαν θετική.

 

Άρθρο 22°

Τροποποίηση καταστατικού

1). Ο σύλλογος έχει την ευχέρεια να τροποποιήσει το καταστατικό με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που λαμβάνουν μέρος στην σχετική Γενική Συνέλευση, κατά τους όρους των άρθρων 10 και 11 του παρόντος.

2). Κάθε τροποποίηση ισχύει από την επόμενη της εγγραφής της στα σχετικά Βιβλία του Πρωτοδικείου.

 

Άρθρο 23°

Εσωτερικοί κανονισμοί

1). Θέματα που αφορούν την εσωτερική λειτουργία του συλλόγου, μπορεί να ρυθμίζονται με εσωτερικούς κανονισμούς.

2). Οι κανονισμοί αυτοί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγονται στην Γενική Συνέλευση για έγκριση και ισχύουν από την επομένη της δημοσιεύσεως τους στο Πρωτοδικείο.

 

Άρθρο 24°

Διάλυση συλλόγου

1). Η διάλυση του συλλόγου, αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση των μελών, με καταστατική πλειοψηφία.

2). Την διάλυση του συλλόγου προτείνει το Διοικητικό Συμβούλιο με τα τρία πέμπτα (3/5) τουλάχιστον του αριθμού των τακτικών μελών, ή η Ελεγκτική Επιτροπή, σε περίπτωση σοβαρής διαχειριστικής ανωμαλίας.

3). Με απόφαση του Δικαστηρίου μπορεί να διαλυθεί ο σύλλογος για παράβαση του νόμου που διέπει τα σωματεία ή παράβαση του καταστατικού.

 

 

Άρθρο 25°

 Τύχη περιουσίας του συλλόγου

Η περιουσία του συλλόγου, σε περίπτωση διαλύσεως, δεν διανέμεται μεταξύ των μελών του. Για την τύχη της αποφασίζει η Γενική Συνέλευση των μελών. Σε περίπτωση που δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση, η περιουσία του συλλόγου περιέρχεται σε κοινωφελές ίδρυμα, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 26°

ΣφραγίδαΣήμα

1). Ο σύλλογος έχει σφραγίδα στρογγυλή που φέρει στη μέση το έτος ιδρύσεως του συλλόγου και περιφερειακά την επωνυμία και την έδρα του.

2). Ο σύλλογος, μπορεί με απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο μια φορά, να καθορίσει ειδικό σήμα, καθώς και τροποποιήσεις του. Κάθε περαιτέρω αλλαγή του σήματος, μπορεί να πραγματοποιηθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

 

Άρθρο 27°

Βιβλία του συλλόγου

Τα βιβλία που τηρεί ο σύλλογος είναι:

1). Υποχρεωτικά

α. Μητρώο μελών του συλλόγου. Σε αυτό καταχωρούνται όλα τα στοιχεία των μελών που αφορούν το Σύλλογο.

β. Βιβλίο πρακτικών Διοικητικού Συμβουλίου.

γ. Βιβλίο πρακτικών Γενικής Συνέλευσης των μελών,

δ. Βιβλίο Εισπράξεως – Πληρωμών.

2). Προαιρετικά και εφόσον το Διοικητικό Συμβούλιο κρίνει απαραίτητο:

α. Πρωτόκολλο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων.

β. Αρχείο εισερχομένων και εξερχόμενων εγγράφων, (στο οποίο φυλάσσονται τα σώματα των εγγράφων αυτών).

γ. Βιβλίο παρουσίας μελών στην Γενική Συνέλευση.

δ. Βιβλίο αναλωσίμων υλικών.

ε. Βιβλίο ιστορίας του συλλόγου.

Ο σύλλογος μπορεί να τηρεί και άλλα Βιβλία, ανάλογα με τις ανάγκες του.

 

Άρθρο 28°

Γενικές διατάξεις

Ο σύλλογος δικαιούται να μετάσχει σε ευρύτερες ενώσεις σωματείων ομοειδείς, ημεδαπές ή αλλοδαπές. Για την αντιπροσώπευση και τη σχέση των άλλων σωματείων με το σύλλογο, εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του καταστατικού αυτού και οι σχετικοί νόμοι. Πράξεις των οργάνων του συλλόγου είναι ισχυρές και δεσμεύουν το σύλλογο, εφόσον γίνονται μέσα στα πλαίσια της αρμοδιότητάς τους και αποφασίζονται κατά τον χρόνο της θητείας τους.

 

Άρθρο 29°

 Τελική διάταξη

Το καταστατικό αυτό, αποτελείται από είκοσι εννέα (29) άρθρα, εγκρίνεται σήμερα από τα ιδρυτικά μέλη στην Αθήνα και υπογράφεται ως εξής, με δυνατότητα υπογραφής και ηλεκτρονικά.

 

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2014